NBTC Nipo Research

NBTC-NIPO Research is per 1 april 2021 gestopt

Sinds 2002 voerden NBTC en Kantar (voorheen TNS NIPO) gezamenlijk onderzoek uit binnen de toeristische en recreatieve sector onder de vlag van NBTC-NIPO Research (NNR). De afgelopen jaren hebben we diverse monitoren opgezet, uitgebouwd en waar nodig aangepast om de markt van relevante inzichten te kunnen voorzien. Denk onder andere aan het ContinuVakantieOnderzoek (CVO), ContinuVrijetijdsOnderzoek (CVTO), ContinuZakenreisOnderzoek (CZO) en het onderzoek Toeristisch bezoek aan steden. Ook verrichtten we veel maatwerkonderzoek voor verschillende commerciële partijen en (semi-)overheden.

De toeristische sector heeft in de afgelopen jaren niet stil gestaan. In toenemende mate heeft de sector behoefte aan kennis en inzichten als basis voor de duurzame ontwikkeling van bestemming Nederland. Daartoe wordt binnen meerdere samenwerkingsverbanden met uiteenlopende partijen binnen de sector gewerkt aan actuele, volledige en nieuwe data. De ambitie en doelstelling van NNR sluiten momenteel onvoldoende aan bij de veranderende behoefte van de sector. Daarom is besloten om de activiteiten van NNR per april 2021 te stoppen.

Wat betekent het stoppen van NBTC-NIPO Research voor de monitoren?

NBTC-NIPO Research voert geen veldwerk meer uit in het kader van de verschillende monitoren. Wat betekent dat voor de verschillende onderzoeken?

ContinuVakantieOnderzoek (CVO)

Het CVO is tot en met vakantiejaar 2020 uitgevoerd door NNR en houdt daarna in zijn huidige vorm op te bestaan. Het CBS is per januari 2021 van start gegaan met een eigen Vakantieonderzoek: een volledig nieuw onderzoek naar het vakantiegedrag van de Nederlandse bevolking. De inzichten uit dit onderzoek worden te zijner tijd (medio 2022) onder andere beschikbaar gesteld via Statline en NBTC bekijkt vanuit de Landelijke Data Alliantie de mogelijkheden om bij de kennisdeling te ondersteunen middels aanvullende analyses en rapportages.

ContinuZakenreisOnderzoek (CZO)

Het CZO is voor het laatst uitgevoerd in 2019. Er zijn op dit moment zowel vanuit NBTC als Kantar geen plannen om het CZO in een nieuwe vorm op de markt te brengen.

ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO)

Deze driejaarlijkse monitor voerde NNR voor het laatst uit in 2018. Vanuit de Landelijke Data Alliantie kijkt een werkgroep naar de mogelijke opzet van een nieuw onderzoek naar vrijetijdsactiviteiten.

Toeristisch Bezoek aan Steden (TBaS)

De opvolger van het huidige onderzoek van NBTC-NIPO Research naar het toeristisch bezoek aan Nederlandse (middel)grote steden wordt vanaf 2021 uitgevoerd door NBTC. De studie loopt jaarrond (start in april 2021) en geeft inzicht in onder andere het aantal bezoekers en bezoeken aan de steden, maar ook de economische waarde die daarmee gepaard gaat.

Wat betekent het stoppen van NBTC-NIPO Research voor maatwerkopdrachten?

NBTC-NIPO Research voerde voorheen ook maatwerkonderzoek uit voor organisaties in de toeristische sector. Als je maatwerkverzoeken hebt, kun je contact opnemen met Loes Alink van Kantar. Kantar helpt je graag verder met al haar onderzoekskennis en -oplossingen.

Meer informatie?

Mocht je behoefte hebben aan data uit één van de hierboven genoemde monitors of willen participeren in Toeristisch bezoek aan Steden, neem dan contact op met Ferdinand Kieboom. We helpen je dan graag op weg.

Wil je op de hoogte blijven van de initiatieven van de Landelijke Data Alliantie? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van de LDA.

Wil je als journalist of redactie meer weten over de verschillende onderzoeken wat betreft toerisme in Nederland? Neem dan contact op met onze Communicatie & PR-adviseur Elsje van Vuuren via e-mail: evanvuuren@holland.com en/of telefoon: 070 3705 283 / 06 1138 8374.