Foto: © Olivier Groot

Organiserend vermogen

De vrijetijdseconomie is een complex geheel, met vele belangen en vormen van vertegenwoordiging. De toeristische sector staat bovendien voor grote transities. Daarom is het belangrijk dat er een stevig ecosysteem is waarin partijen binnen en buiten het gastvrijheidsdomein samenwerken.

Wat willen we bereiken?

We zetten in op een betere samenwerking binnen en buiten de vrijetijdseconomie. Praktisch gezien sturen we vooral aan op meer en/of betere publiek-private samenwerkingen, zo kunnen we opgaven gezamenlijk aanpakken in de sector en beter samenwerken met andere domeinen waar bezoek een positieve bijdrage kan leveren.

Krachtige samenwerkingsstructuur

Een krachtige samenwerkingsstructuur helpt de vele partijen elkaar te vinden rondom actuele en relevante thema’s. Een stevige structuur is ook nodig om bij brede maatschappelijke transities als domein een volwaardige gesprekspartner te zijn voor andere sectoren.

Taskforce Samenwerking Gastvrijheidseconomie

Stakeholders van de vrijetijdseconomie weten elkaar sinds Perspectief 2030 steeds beter te vinden. Een deel van deze samenwerking wordt doorontwikkeld binnen de Taskforce Samenwerking Gastvrijheidseconomie, waar NBTC onderdeel van is.

Meer actiegerichte samenwerking

Overleg en afstemming leiden niet consequent tot concrete (gezamenlijke) acties. Om deze reden stimuleren wij meer actiegerichte samenwerking. Enerzijds door belangrijke onderwerpen tijdig te agenderen en gezamenlijk te behandelen. Anderzijds door gericht in te zetten op die samenwerkingen die het gastvrijheidsdomein effectief helpen zich te ontwikkelen tot een duurzame en innovatieve sector.

Hoe doen we dit?

Met een reeks aan activiteiten werken we aan de doelen hierboven, onder andere:

  • Organiseren van de jaarlijkse Toerisme Top en andere bijeenkomsten waar stakeholders samenkomen en kennis en ervaringen uitwisselen
  • Aanjagen van samenwerking met gelieerde sectoren rondom koppelkansen, zoals rondom de Agenda Natuurinclusief, de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS) en het Nationaal Programma Landelijk Gebied
  • Initiëren en faciliteren van samenwerkingen op het gebied van data en onderzoek, marktbewerking en actuele thema's, bijvoorbeeld de koppeling van bezoek met cultuur of natuur.
  • Representatie van Nederland in relevante internationale netwerken

Wil je meer weten over het krachtige ecosysteem van samenwerking waar wij aan werken?

Ontdek meer over onze samenwerkingsverbanden:

De toeristische sector staat voor grote transities, dus de vorming is essentieel van een stevig ecosysteem van samenwerking dat zich uitstrekt tot buiten het gastvrijheidsdomein.

Landelijke Raad voor Recreatie en Toerisme

Er wordt gewerkt aan een Landelijke Raad voor Toerisme en Recreatie, die een integrale beleidsvisie ontwikkelt waarmee sturing wordt gegeven aan de langjarige (door)ontwikkeling van het vrijetijdsdomein. De beoogde Raad bestaat uit vertegenwoordigers van diverse ministeries, VNG, IPO, bedrijfsleven, kennisinstellingen en consumentenorganisaties, voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. De Raad wordt ondersteund door een Landelijk bureau, een beoogde taak en rol voor NBTC. Lees de voortgangsrapportage ‘Ruimte Maken’ voor meer informatie.