Artikel

Toerisme als aanjager voor retail aanbod in Nederland

Thema: Bestemmingsontwikkeling

Met de landelijke visie op toerisme Perspectief Bestemming Nederland 2030 werken we aan een duurzame en toekomstbestendige ontwikkeling van bestemming Nederland. Het uitgangspunt hierin is dat toerisme kan en moet bijdragen aan onze economie en maatschappij. Onder meer leefbaarheid op het platteland, banen in krimpgebied of het vitaal houden van binnensteden en winkelgebieden. Zo werken we aan een bestemming waarin toerisme een bijdrage levert aan het welzijn en de welvaart van álle Nederlanders.

Er zijn immers drukbezochte toeristische plekken met in de buurt een binnenstad met leegstand. Dat lijkt een gemiste kans! Hoe gaan we die aan elkaar verbinden en zorgen dat het potentieel aan bezoekers ook de juiste weg vindt en juist kan bijdragen aan een dynamische binnenstad? 

De komst van binnen- en buitenlandse bezoekers kan bijdragen aan een vitale binnenstad, maar daarvoor moeten de toeristische sector en de retailsector meer samen werken. Wij willen graag deze kans benutten. Dit is in het belang van zowel de winkeliers die meer aanloop krijgen, als bewoners die profiteren van een vitale binnenstad. Ook bezoekers profiteren mee van het brede winkelaanbod. 

In dit artikel geven we graag cijfers, bronnen, tips en methodes over de ontwikkeling van toerisme en de bezoekerseconomie die de retail sector kan gebruiken en nadere samenwerking tussen de twee sectoren ten goede komt.

Cijfers en rapporten

Van alle bezoekers aan Nederland is 80% afkomstig uit Europa. Bijna 70% van de Europese bezoekers komt uit de buurlanden en het Verenigd Koninkrijk. De grootste herkomstmarkt is Duitsland met 6,1 miljoen bezoekers in 2019. België en het Verenigd Koninkrijk waren goed voor respectievelijk 2,5 en 2,4 miljoen bezoekers. Wil je meer gedetailleerd inzicht in de kenmerken van toerisme en recreatie in Nederland? Bekijk de kerncijfers toerisme en recreatie 2019

In 2019 bracht de Raad voor de Leefomgeving het advies rapport Waardevol Toerisme uit. Dit is in lijn met Perspectief 2030, waarin onder andere concrete sturingsmogelijkheden uiteen worden gezet met als belangrijk doel behoud van balans tussen levendigheid en leefbaarheid.

Retail en toerisme; twee handen op één buik 

Met de verschuiving van praktische functies van de binnenstad naar een invulling meer gericht op het verbeteren van de beleving, vitaliteit, verbinden én verkopen, biedt het toenemend aantal nationale en internationale bezoekers een kans om de binnenstad te ontwikkelen op een manier die het DNA van de plek versterkt. 

De toeristische- en recreatieve bezoekers maken in veel steden al een belangrijk deel uit van de gebruikersmix en dit aandeel zal – in lijn met de algemene toename van bezoek – de komende jaren verder doorgroeien. Zij consumeren niet alleen, maar leveren ook een bijdrage aan het voorzieningenniveau, de leefbaarheid en sfeer in de stad. 

Een toeristisch, recreatief bezoek omvat in de meeste gevallen een combinatie van winkelen, museumbezoek en horecagebruik en is een samengesteld product. In de beleving van de bezoeker doen sectorgrenzen er niet toe; de totaalbeleving is het resultaat van de overall ervaring, opgebouwd uit de inzet van een veelheid van partijen, organisaties en disciplines. 

NBTC streeft er naar iedere Nederlander te laten profiteren van toerisme en als toeristisch bezoek het winkelaanbod versterkt, dan blijven deze aantrekkelijke winkels ook beschikbaar voor bewoners. 

Uiteraard is niet elke stad en elke bezoeker hetzelfde. Om duidelijk te krijgen hoe de binnenstad te ontwikkelen, is het belangrijk om te weten welke bezoekers er nu al komen en welke toekomstige bezoekers je het liefst wilt ontvangen. NBTC hanteert voor de segmentatie van doelgroepen het Glocalities-model van Motivaction.

Ontwikkelmethodiek

Om steden, streken en regio's op de juiste manier te kunnen faciliteren hebben we een aanpak ontwikkeld die niet alleen toepasbaar is op de bestemming Nederland als geheel, maar ook voor regionale steden en regio’s.

Deze aanpak kan echter ook worden toegepast op de ontwikkeling van je binnenstad; wat is je ambitie en uitdaging, welke (cijfermatige) onderbouwing heb je hiervoor, welke positionering kies je, voor welke doelgroep, hoe sluit je aanbod hierop aan, wat zou je kunnen ontwikkelen en tenslotte: hoe vermarkt je dit alles? Bekijk de stappen in deze aanpak.

NBTC werkt hierbij nauw samen met externe partijen die het gedachtegoed van Perspectief 2030 onderschrijven, en bij de doorvertaling naar de (binnen)stad spelen de regionale destinatie marketing organisaties (DMO) een sleutelrol.

Retailagenda 

De retailagenda biedt concrete aanknopingspunten voor initiatieven en samenwerking tussen twee verbonden sectoren. NBTC is betrokken bij de retailagenda met als doel deze verbindingen te leggen en doet dit vanuit de vier werkterreinen: Intell & Insights, Strategy & Branding, Destination Development en Marketing.

Meer informatie? Neem contact op met Thijs de Groot.