Artikel

Samenwerken aan een dynamische binnenstad

Thema: Bestemmingsontwikkeling

De Nederlandse binnensteden staan de komende jaren voor de grote uitdaging om aantrekkelijk, levendig en veelzijdig te blijven dan wel te worden. Toerisme kan aan deze maatschappelijke opgave een belangrijke bijdrage leveren. Zo kunnen bezoekers ervoor zorgen dat de binnenstad ook aantrekkelijk(er) wordt voor bewoners. En bewoners kunnen er andersom voor zorgen dat een stad aantrekkelijk wordt voor bezoekers.

De maatschappelijke opgave om binnensteden dynamischer te maken staat al enige tijd ter discussie. De wensen en behoeften worden echter versneld door COVID-19. Binnensteden kennen verschillende uitdagingen, zoals het op peil houden van het voorzieningenniveau en de toenemende leegstand door onder andere de verschuiving naar online webshops. Maar ook de verzadiging van horecafuncties die in de plaats van retailers zijn gekomen, transformatie naar lagere omzet per m2 en de beweging van mono-invulling naar multifunctionele invulling van nu nog primaire winkelgebieden, spelen een rol.

De overkoepelende conclusie is dat er nog veel werk moet worden verzet om onze binnensteden aantrekkelijk te houden in een tijd waarin groei op groei in ieder geval voorlopig niet het devies is. Juist omdat de nieuwe vorm nog niet gevonden is en juist nú dat de urgentie groter is dan ooit, moeten we werken aan het perspectief van de veerkrachtige, aantrekkelijke en veelzijdige bestemming binnenstad.

Vitale, veelzijdige binnensteden zijn essentieel voor de aantrekkelijkheid van Nederland als bestemming.

"Bezoekers uit binnen- en buitenland vormen een aanjager voor een aantrekkelijke en levendige binnenstad voor bewoners, bezoekers én bedrijven. Zij zoeken en waarderen aantrekkelijke (binnen)steden. Randvoorwaarden hiervoor zijn dat plekken actief richting geven aan de door hun gewenste toekomst door zich helder te positioneren, te ontwikkelen en te organiseren vanuit hun eigen DNA en daarbij cross-sectoraal de handen ineen te slaan”, aldus algemeen directeur NBTC, Jos Vranken.

Perspectief 2030

Het belangrijkste doel van Perspectief 2030 is de inzet van toerisme als middel om bij te dragen aan maatschappelijke uitdagingen, zoals leefbaarheid op het platteland, banen in krimpgebied of in dit geval het vitaal houden van onze binnensteden. Een toeristisch, recreatief bezoek omvat in de meeste gevallen een combinatie van winkelen, museumbezoek en horecagebruik en is een samengesteld product. In de beleving van de bezoeker doen sectorgrenzen er niet toe. De totaalbeleving is het resultaat van de overall ervaring, opgebouwd uit de inzet van een veelheid van partijen, organisaties en disciplines.

Met de verschuiving van praktische functies van de binnenstad naar een invulling meer gericht op het verbeteren van de beleving, vitaliteit, verbinden én verkopen, bieden nationale en internationale bezoekers een kans om de binnenstad te ontwikkelen op een manier die het DNA van de plek versterkt. Naast dat het een kans is zal ook het verwachtingspatroon van toekomstige bezoekers: recreatief en toeristisch, maar ook die van inwoners veranderen. Doorontwikkelen is dan ook een meer een must en geen nice to have.

Iedere Nederlander profiteert van toerisme

NBTC streeft er naar iedere Nederlander te laten profiteren van toerisme. Wanneer toeristisch bezoek het winkelaanbod versterkt, dan blijven deze aantrekkelijke winkels ook beschikbaar voor bewoners. Daarnaast wordt een aantrekkelijke binnenstad ook gevormd door aanbod buiten de winkels, zoals culturele voorzieningen, horeca en andere recreatieve voorzieningen. Maar hoe wil een binnenstad zich positioneren en welk verhaal wil de stad vertellen? En in hoeverre sluit deze positionering aan bij de verhalen van andere plekken uit de regio? We zien helaas nog te vaak dat gebieden in de omgeving van toeristische hotspots niet of nauwelijks profiteren van deze bezoekersstroom; een gemiste kans voor het verrijken van de bezoekerservaring én de ondersteuning van ondernemers in de regio.  

Wij zijn van mening dat we alleen samen met alle belanghebbenden kunnen bereiken dat iedere Nederlander profiteert van toerisme. We maken daarbij graag gebruik van de slagkracht en het outsiders perspective van toerisme.

Daar werken we de komende tijd op de volgende manieren aan:

1. We verbinden diverse partijen met een belang rondom de Nederlandse binnensteden. Middels de zogenaamde cross-sectorale kennistafel, onderdeel van de retail agenda, verbinden NBTC en Inretail partijen rondom actuele onderwerpen en initiatieven die een concrete bijdrage leveren aan de aantrekkelijke binnenstad van morgen. De tafel heeft als doel om alle belanghebbenden rondom de binnenstad te verbinden om tot een eenduidige gewenste ontwikkelvisie te komen.

2. Samen met DNWS ontwikkelt NBTC op dit moment een pilot 'bestemming binnenstad'. Deze pilot laat zien hoe toerisme een bijdrage kan leveren aan de vitale binnenstad. Concrete stappen die hierin worden doorlopen zijn het vaststellen van de ontwikkelambitie, de data die deze analyse onderbouwen, de strategische aanpak en positionering van de plek, het (gewenste) aanbod vaststellen en de vermarkting richting bewoners en bezoekers.

3. NBTC ondersteunt Tino’s – The Tiny Experience Series - van Kranendonk Experience Company en Dutch Experience Group: een innovatief belevingsconcept om leegstand in winkelgebieden tegen te gaan, de levendigheid ervan te behouden en bezoekers te spreiden over Nederland. Bert Kranendonk, initiatiefnemer van Tino’s en oprichter van Kranendonk Experience Company: "Wie B zegt, moet ook A zeggen; Wie Beleving wil bieden, moet ook Aanbod creëren." Gemeente Breda heeft onlangs haar steun uitgesproken en is officieel één van de Launching Partners van Tino’s geworden.

Wethouder Economie en Binnenstad, Boaz Adank: “Ik hoop dat we in Breda de eerste Tino’s van Nederland kunnen gaan openen! Het is een fantastische kans als we dit, in samenwerking met NBTC, in Breda van de grond kunnen krijgen. Het zou écht een mooie aanwinst zijn voor stad. De afgelopen periode is des te meer duidelijk geworden hoe belangrijk het verblijven en het toerisme in ons eigen land wel niet is. Tino’s kunnen de bijzonderheden van Breda nog meer gaan belichten en interactief maken, waardoor zowel inwoners als bezoekers de stad nog meer gaan beleven.” Bekijk ook de trailer van de Tino’s.

4. De komende tijd zal NBTC actief samenwerkingsverbanden aangaan met kennis- netwerken en andere partners rondom vitale binnensteden.

Heb je interesse om hierover verder te praten, neem dan contact op met Thijs de Groot.