Actieagenda

Voor het realiseren van de ambitie in Perspectief 2030 is in 2019 een actieagenda opgesteld die werd omarmd door het Rijk, de provincies en NBTC. De coronacrisis en de nasleep ervan werpt nieuwe vraagstukken op als het gaat om de toekomst van de gastvrijheidssector. Daarom hebben de betrokken partijen de actieagenda herijkt, inclusief gemeenten, de sector en kennisinstellingen. Zodat we – met breed draagvlak en nieuwe energie – aan de slag kunnen!

Taskforce 

De Taskforce Samenwerking Gastvrijheidseconomie committeert zich aan de inhoudelijke lijn van de actieagenda en bewaakt de uitvoering. In deze Taskforce participeren het Rijk, provincies, gemeenten, NBTC, kennisinstellingen en de sector. Het is van groot belang dat de actieagenda breed gedragen is. Partijen kunnen per actie bepalen of en hoe zij hieraan bijdragen.

Acties 

De actieagenda richt zich op de middellange en lange termijn: op de toekomst van de bestemming Nederland. Per strategische pijler van Perspectief 2030 worden benodigde acties beschreven en doel en actiehouders benoemd. Hiervoor is een inventarisatie gedaan naar de prioriteiten onder stakeholders. Je vindt de actieagenda hier.