Publicatie

Regionaal inzicht: Actuele cijfers gasten en overnachtingen op COROP niveau

Thema: Artikel

Het Data Center Toerisme (DCT) ontwikkelt op basis van CBS-cijfers regionale cijfers van gasten en overnachtingen.

Toeristische data op regionaal niveau is van groot belang bij de ontwikkeling van (lokaal) toeristisch  beleid. Echter is deze data vaak (nog) niet voor handen. Het Data Center Toerisme (DCT) heeft in 2020 een tweetal projecten uitgevoerd om inzicht te geven in de toeristische druk in een regio. Als basis voor beide projecten zijn de gasten en overnachtingen cijfers van het CBS gebruikt (Statistiek Logies Accommodaties (SLA)). Het CBS publiceert deze data maandelijks op landelijk en provinciaal niveau en voor enkele gemeenten. Het DCT heeft op deze SLA data analyses uitgevoerd om de data één niveau verder te regionaliseren door ook op COROP niveau deze data te ontsluiten. Uit deze analyse bleek dat voor veel COROP gebieden regionalisering naar COROP mogelijk is. Dit heeft geresulteerd in een overzicht van het aantal gasten en overnachtingen naar COROP gebieden voor de jaren 2013 t/m 2019. ​

Inmiddels zijn we bijna twee jaar verder en leefde de behoefte om deze cijfers te actualiseren, met de data voor de jaren 2020 en 2021. Het DCT heeft daarom opnieuw de analyses naar COROP niveau uitgevoerd. Om tot publicatie van de COROP cijfers te komen is dezelfde aanpak gehanteerd als in het vorige project. Een uitgebreide beschrijving van deze aanpak is hier te vinden. Ook de doorvertaling naar toeristische druk is geactualiseerd.  ​

Bekijk hier de gasten en overnachtingen cijfers op COROP niveau (2013-2021):​

De doorberekening naar toeristische druk (intensiteit & dichtheid): ​

Vooronderzoek naar data op gemeenteniveau​

Om nog een niveau verder te regionaliseren is het DCT met een vooronderzoek gestart naar de mogelijkheden om de data uit de Statistiek Logiesaccommodaties van het CBS op gemeenteniveau inzichtelijk te maken. Het is niet eenvoudig om deze cijfers op dit niveau inzichtelijk te maken, want de huidige steekproeftrekking en data-bewerkingen door het CBS zijn niet op dit schaalniveau ingericht. Dit betekent dat bij verdere regionalisering tenminste ook naar het weegmodel dat door het CBS gebruikt wordt gekeken moet worden. En onderzocht moet worden wat binnen de huidige steekproefomvang de mogelijkheden zijn.​

We hebben de keuze gemaakt om dit vooronderzoek te richten op een specifieke regio in Nederland, te weten de provincie Zeeland. Onze verwachting is dat we bij deze toeristische regio, met zowel veel aanbod als toeristische overnachtingen, minder snel tegen beperkingen zullen aanlopen om cijfers op gemeentelijk niveau te ontsluiten. Hoofdvraag van het vooronderzoek is of het mogelijk de Zeeuwse COROP cijfers verder te regionaliseren. En zo ja, tot op welk niveau en wat is daarvoor nodig.​

Het vooronderzoek bestaat uit twee delen. Allereerst is gekeken of de lokale / regionale basis voldoende is om een weegmodel op toe te kunnen passen. Die resultaten laten zien dat er zeker mogelijkheden zijn tot verdere regionalisering dan enkel COROP in Zeeland, maar dat hierin wel verschillen zitten tussen gemeenten, en dat er soms wel nog voor een groter schaalniveau dan gemeente gekozen zou moeten worden.​

In het tweede deel wordt nog gedetailleerder bekeken wat bovenstaande uitkomsten betekenen voor het huidige weegmodel, hoe een nieuw of aangepast weegmodel eruit zou kunnen zien en of dit dan ook operationeel gemaakt kan worden. Afhankelijk van de uitkomsten van het totale vooronderzoek is het wel of niet mogelijk om een weegmodel te ontwikkelen tot op het niveau van gemeenten. ​

Daarna moet er nog gekeken worden of dit model ook van toepassing is op andere gebieden/gemeenten.  ​

Inmiddels is het eerste deel van het vooronderzoek uitgevoerd. Lees hieronder het uitgebreide verslag van dit vooronderzoek.

Het DCT pakt momenteel het tweede deel van het vooronderzoek op in nauwe samenwerking met het Kenniscentrum Kusttoerisme. ​

Bekijk het uitgebreide verslag van dit vooronderzoek