Statement

Strategie NBTC 2020-2023 Organisatorische wijzigingen

De wereld is in beweging. Een wereld waarin verandering de enige constante is, grenzen vervagen en alles met elkaar verbonden is. Technologische ontwikkelingen bieden oneindige mogelijkheden. Consumenten vertrouwen op digitale toepassingen voor inspiratie en informatie. Dankzij online middelen wordt het boeken van reizen gemakkelijker en sneller, met grote transparantie van prijs en aanbod. Big data biedt ons nieuwe inzichten waarmee we de toekomst kunnen voorspellen. Tegelijkertijd hebben we behoefte aan persoonlijke aandacht, aan eigen en unieke ervaringen. We zijn op zoek naar authenticiteit en transparantie en vertrouwen niet meer op bedrijven maar op onze medemens. Influencers zijn onze nieuwe bron van informatie en we vinden elkaar in communities, waarin we onze passies en ervaringen met elkaar creëren en delen.

We willen steeds vaker en verder reizen en meer ontdekken van de wereld om ons heen. Met een wereldbevolking die blijft groeien en een toenemende middenklasse die in staat is om te reizen. Ook het aantal internationale bezoekers naar ons land neemt naar verwachting de komende jaren verder toe, tot minimaal 29 miljoen in 2030. Ook wij zelf reizen meer. Het aantal binnenlandse bezoekers ontwikkelt zich in dat tijdsbestek in potentie tot bijna 31 miljoen. Met de komst van meer bezoekers neemt ook de druk op de leefbaarheid én het milieu op bepaalde plekken toe.

Impact op de bezoekerseconomie 

Al deze ontwikkelingen hebben impact op het maatschappelijke en politieke sentiment rondom toerisme, op onze sector als geheel en onszelf en onze partners in het bijzonder. De traditionele focus op het louter aantrekken van aantallen bezoekers is niet meer van nu. Naast kennis over gerichte doelgroepmarketing zien we een veranderende behoefte aan meer data en inzichten en de noodzaak tot  positionering en bestemmingsontwikkeling. Oftewel behoefte aan expertise die  breder gaat dan alleen promotie.

Dat betekent dat ook onze rol verandert. We willen en moeten ons op een andere manier inzetten voor de bestemming Nederland. En de nadruk leggen op een brede en duurzame ontwikkeling van de bestemming in zijn geheel, in plaats van alleen het promoten ervan. Waarbij we als organisatie de focus leggen op vier doelstellingen:

  • Het generen van relevante en actuele data en inzichten
  • Het creëren van een krachtig profiel van de bestemming Nederland
  • Het faciliteren van regio’s en steden om zich optimaal te ontwikkelen
  • Het aantrekken van waardevolle bezoekers

Uiteraard blijven marketing en promotie belangrijk: voor veel reizigers zijn wij nog een onbekende of eenzijdige bestemming. Dus daar moeten we aan blijven werken, maar wel op een andere manier dan voorheen. Om daarnaast actief aan de slag te gaan met bredere uitdagingen voor straks en ervoor te zorgen dat de belangen van bewoners, bezoekers en bedrijven in balans zijn.

Ambitie en focus

NBTC streeft ernaar iedere Nederlander te laten profiteren van toerisme. Hiervoor ontwikkelden we met vele belanghebbenden Perspectief Bestemming Nederland 2030. Deze nationale visie op toerisme in Nederland richt zich nadrukkelijk op het gezamenlijke belang van bezoekers, bedrijven en bewoners.

Voor NBTC vormt Perspectief 2030 het kader bij de positionering, ontwikkeling en marketing van bestemming Nederland. In aansluiting op de al eerder ingezette koers en genoemde doelstellingen richten we ons hierbij op de kerntaken Intell & Insights, Strategy & Branding, Destination Development en Marketing.

Verbreden en versterken

Door bestaande rollen op het gebied van kennis en data te versterken, nieuwe rollen zoals die van positionering en bestemmingsontwikkeling uit te breiden en onze marketingactiviteiten te focussen op herhaalbezoekers en kwaliteitsbezoekers, kunnen we regio’s, steden, ondernemers en andere partijen met de juiste expertises en op basis van de juiste behoefte faciliteren; met als uitgangspunt Perspectief 2030. Dit reflecteert mede de nieuwe afspraken inzake de samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Om de benodigde ruimte hiervoor te creëren moet NBTC een aantal keuzes maken, die impact hebben op onze organisatie en activiteiten, onze partners en de wijze waarop wij samenwerken. Wij lichten de voor onze partners relevante keuzes hieronder toe.    

  • Onze fysieke vertegenwoordiging wordt beperkt tot die herkomstlanden met de meeste herhaalbezoekers en zakelijke bezoekers (Duitsland, België, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Noord-Amerika). De vestiging China completeert het fysieke netwerk, gezien de snelle ontwikkelingen in en experimentele functie van deze markt. Dit betekent dat vestigingen in Spanje, Italië en Japan in het eerste kwartaal van 2020 worden gesloten, met aldaar een focus op digitale kanalen als gevolg.
  • Marketingcampagnes worden centraal gecoördineerd, capaciteit t.b.v. executie ervan wordt beperkt, wat resulteert in een kleiner team voor de vestiging België.
  • Activiteiten op het gebied van travel trade worden belegd in de markten zelf en daarmee gedecentraliseerd. Coördinatie vindt plaats vanuit de vestiging in Duitsland waar het zwaartepunt ligt van de travel trade bewerking, onder meer door ITB.
  • In de markten met een fysieke vertegenwoordiging wordt de functie van market intelligence uitgebreid en versterkt.
  • Activiteiten gericht op de zakelijke bezoeker richten zich op het aantrekken van congressen die worden gelinkt aan het kennis- en innovatiebeleid en de topsectoren en dragen daarmee zichtbaarder bij aan de beleidsprioriteiten van de overheid.

Met deze aanpassingen in de focus en organisatie menen we onze toegevoegde waarde voor Nederland en de Nederlandse partners te vergroten. Het is van essentieel belang dat we onze krachten blijven bundelen en gezamenlijk aan de slag gaan. NBTC brengt graag belanghebbenden bij elkaar om, op basis van de visie en ambitie voor de bestemming Nederland gezamenlijk die initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan hun doelen en een (be)leefbaar Nederland, voor bewoners en bezoekers, nationaal en internationaal.