Nieuws

Carbon footprint van alle reizen van en naar Nederland

Toerisme speelt een belangrijke rol bij de totale CO2-uitstoot wereldwijd. De verwachting voor de komende jaren is dat deze emissie zal groeien door de groei van het toerisme en met name de luchtvaart en de beperkte emissiereductie in de sector. Dit terwijl we een belangrijke opgave hebben conform het Klimaatakkoord van Parijs. Gedetailleerde informatie over de carbon footprint van bezoekers wordt steeds belangrijker om de uitstoot en doelstellingen te kunnen meten en volgen.

Al enkele jaren wordt door het Centre for Sustainability, Tourism and Transport (CSTT) van Breda University of Applied Sciences, de carbon footprint inzichtelijk gemaakt van Nederlandse vakantiegangers en internationale bezoekers aan Nederland. Dit levert een tijdreeks op aan inzichten in de uitstoot van CO2.

“Naast de carbon footprint van vakantiegangers, hebben we nu ook voor het eerst binnen het Data & Development Lab (DDL) de emissie van het zakelijk reisverkeer gemeten. Zo kunnen we de sector voorzien van een complete en gedetailleerde tijdreeksdatabase voor de carbon footprint van alle reizen van en naar Nederland. Op die manier werken we aan de verdere professionalisering van de gastvrijheidssector en een duurzame (door)ontwikkeling van bestemming Nederland,” vertelt Anke ten Velde, Insights Expert NBTC.

Resultaten

De resultaten van dit DDL project zijn in een drietal rapporten gepubliceerd die je kunt vinden in onze kennisbank.

Enkele belangrijke resultaten:

  • Bij Nederlandse vakantiegangers speelt afstand een belangrijke rol bij de emissies: hoe verder de reis, hoe hoger de emissie. Ongeveer 7% van de vakanties vindt buiten Europa plaats. Deze vakanties zorgen voor ruim een derde van de totale CO2-emissies van alle ondernomen vakanties.
  • Bij binnenlandse vakanties komen de emissies vooral van de accommodatie omdat de reisafstanden kort zijn.
  • Het aandeel van transport in de totale CO2-emissie ligt bij zakenreizigers hoger dan bij vakanties. Dit komt zowel doordat zij vaker het vliegtuig kiezen als door de veel kortere reisduur.
  • Ook bij buitenlandse bezoekers speelt vervoer een belangrijke rol in de totale CO2-emissie. Naarmate de afstand tot Nederland toeneemt, neemt ook de gemiddelde uitstoot per dag toe. Dit is vooral te wijten aan het toenemende gebruik van vliegtuigen, wat leidt tot steeds grotere afgelegde afstanden.
  • De emissies per dag van buitenlandse bezoekers zijn hoog (116 kg per dag) vergeleken met die van Nederlandse vakantiegangers (24 kg per dag voor binnenlands en 63 kg voor internationaal). Dit komt doordat die trips relatief kort zijn en er veel gevlogen wordt. Doordat inkomende trips vaak worden gecombineerd met bezoeken aan buurlanden, is het aandeel daarvan dat aan Nederland kan worden toegerekend fors lager. In dat geval is er weinig verschil per trip voor inkomend en uitgaand.
  • Dagemissies van binnenlandse vakanties (24 kg) of zakenreizen (39 kg) verschillen niet veel van de gemiddelde dagemissies van een Nederlander die thuisblijft (26-27 kg). Bij internationale reizen ligt dit wel veel hoger.
  • De emissies zijn niet proportioneel aan de uitgaven. Voor verre reizen wordt in absolute zin meer geld uitgegeven, maar omdat de emissies relatief harder meestijgen bij deze reizen, zijn de emissies per uitgegeven euro (eco-efficiency) relatief hoog.

“Een sector kan haar CO2-emissies alleen omlaag brengen, als ze gedetailleerde informatie heeft over de herkomst van die emissies en deze meeweegt bij het ontwikkelen van producten en markten. Uit onze cijfers blijkt dat voor alle onderzochte vormen van toerisme de afgelegde kilometers de sleutel vormen: hoe verder hoe meer CO2. Een langere afstand betekent ook vaker per vliegtuig met een relatief hoge uitstoot per reizigerskilometer. Tegelijk vonden we een enorme variatie in CO2-emissies per vakantie en kennis van die variatie stelt de sector in staat om markten met een relatief lage CO2-emissie voorrang te geven,” geeft Paul Peeters aan, een van de onderzoekers van CSTT die dit project hebben uitgevoerd.