Publicatie

Impulsbudget

Thema: Bestemmingsontwikkeling

Pilots bestemmingsmanagement

Doelstelling

In opdracht van de Taskforce Gastvrijheidseconomie is op basis van verschillende methodieken een universele Leidraad Bestemmingsmanagement ontwikkeld die toegepast kan worden voor het ontwikkelen van landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal beleid. Er wordt geïnventariseerd welke hulpvraag regio’s en steden in de praktijk hebben bij het toepassen van de verschillende stappen van de methodiek bestemmingsmanagement. Waar de ene regio mogelijk ondersteuning nodig heeft bij het ontwikkelen van relevant aanbod heeft de andere regio wellicht behoefte aan hulp bij vraagsturing, het definiëren van een ontwikkelkader of het monitoren van de impact van interventies. NBTC stelt in 2023 als experiment een ‘impulsbudget’ beschikbaar voor steden en regio’s om op basis van cofinanciering pilots uit te voeren op aspecten van bestemmingsmanagement. Hiermee worden regio’s en steden concreet geholpen bij de implementatie van bestemmingsmanagement en wordt ervaring opgebouwd met het vraaggestuurd werken. De kennis en ervaring uit de pilots worden breed gedeeld via het digitale platform NLbestemmingsmanagement.nl.

Afbakening

Het impulsbudget is specifiek bedoeld voor de implementatie van bestemmingsmanagement door lagere overheden, DMO’s en CMO’s.

Voorwaarden 

Om een beroep te kunnen doen op het impulsbudget moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:  

Inhoudelijk

 • De aanvraag heeft betrekking op een concrete hulpvraag die voortvloeit uit het toepassen van de leidraad bestemmingsmanagement.
 • Er is een projectplan met sluitende begroting en tijdsplanning.

Financieel

 • Het toegekende impulsbudget bedraagt maximaal 35% van de totale projectkosten.
 • Het toegekende impulsbudget bedraagt minimaal € 15.000 en maximaal € 50.000.

Organisatorisch

 • De penvoerder van de aanvraag is een lagere overheid, DMO of CMO en er zijn meerdere partijen inhoudelijk bij de aanvraag betrokken.

Rapportage

 • De financiële eindrapportage en het inhoudelijke verantwoordingsverslag zijn uiterlijk 8 maanden na toekenning van het impulsbudget opgeleverd.
 • De inhoudelijke rapportage wordt uiterlijk 10 maanden na toekenning van het impulsbudget gepubliceerd op NLbestemmmingsmanagement.nl.

Criteria

Een aanvraag voor het impulsbudget wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • Welke aspecten van bestemmingsmanagement worden met het initiatief geadresseerd?
 • Hoe draagt het initiatief bij aan de bredere welvaart en welzijn in het gebied?
 • Hoe draagt het initiatief bij aan de ecologische verduurzaming van de lokale/regionale bezoekerseconomie?
 • In welke mate is het initiatief innovatief?
 • In welke mate is het initiatief toepasbaar op andere regio’s/gebieden?
 • Welke partijen (publiek, privaat, kennisinstellingen) zijn bij het initiatief betrokken?

Procedure

Het impulsbudget wordt, in lijn met de learnings uit het Dialogic rapport, eenvoudig toegankelijk gemaakt met een korte procedure die niet onnodig veel vraagt van partijen maar snel duidelijkheid biedt over inzet van middelen.

 • Het impulsbudget (toelichting, voorwaarden, criteria, procedure, aanvraagformulier) wordt op NBTC.nl digitaal gepubliceerd.
 • Aanvragen voor het impulsbudget kunnen gedurende drie periodes via het platform NLbestemmingsmanagement.nl digitaal worden ingediend.
  Per aanvraagperiode is er een maximumbedrag dat toegekend wordt:

  • 15 februari – 31 maart : 150:000 euro
  • 1 april – 15 mei : 150:000 euro
  • 16 mei – 30 juni: 100:000 euro
 • Alle aanvragen die binnen een aanvraagperiode worden ingediend worden op voorwaarden en criteria beoordeeld door een commissie van vijf leden bestaande uit een vertegenwoordiger van EZK, NBTC, Provincies, DMO’s/CMO’s en CELTH. Bij het honoreren van aanvragen wordt gekeken naar zowel spreiding van de initiatieven over het gehele land als de variëteit aan pilots op het gebied van verschillende aspecten van bestemmingsmanagement. Samenwerking tussen verschillende regio’s met soortgelijke hulpvragen is een pre. Indien het beschikbare budget van een aanvraagperiode niet toereikend is om alle aanvragen te honoreren krijgen aanvragen die het beste voldoen aan de gestelde criteria voorrang.
 • Na sluiting van de aanvraagperiode wordt binnen 4 weken uitsluitsel gegeven. Bij positieve beoordeling worden de financiële middelen direct beschikbaar gesteld.
 • De financiële eindrapportage en het inhoudelijke verantwoordingsverslag zijn uiterlijk 8 maanden na toekenning van het impulsbudget opgeleverd. NBTC heeft het recht om een externe registeraccountant aan te wijzen om de eindrapportage te controleren. Mochten bij de controle van de externe registeraccountant verschillen geconstateerd worden van meer dan 10% dan zullen alle kosten van de controle in rekening gebracht worden door NBTC.
 • De inhoudelijke rapportage wordt uiterlijk 10 maanden na toekenning van het impulsbudget gepubliceerd op NLbestemmmingsmanagement.nl.

Aanvragen

Werk je aan een initiatief dat in aanmerking komt voor steun vanuit het impulsbudget?

Vraag het hier aan.