De toeristische sector is wereldwijd uitgegroeid tot een van de grootste bedrijfstakken ter wereld. Het internationale toerisme naar Nederland groeit naar verwachting van ruim 20 miljoen nu, naar 29 miljoen bezoekers richting 2030. - NBTC Holland Marketing
Utrecht St Maartensbrug
Utrecht St Maartensbrug
Foto: © Ramon Mosterd
Activiteiten

Toerisme als aanjager voor retail aanbod

Toerisme als aanjager voor retail aanbod in Nederland

De toeristische sector is wereldwijd uitgegroeid tot een van de grootste bedrijfstakken ter wereld. Het internationale toerisme naar Nederland groeit naar verwachting van ruim 20 miljoen nu, naar 29 miljoen bezoekers richting 2030. Het binnenlandse toerisme groeit ook. Met bijna 31 miljoen binnenlandse bezoekers kan het totaal oplopen tot 60 miljoen bezoekers.

Dit biedt kansen voor ons land maar is ook een uitdaging; op sommige plekken zal het op momenten (te) druk worden terwijl andere plekken niet profiteren van deze bezoekersstroom.

Dit toekomstperspectief vraagt om een andere kijk op toerisme. NBTC heeft in 2018 het initiatief genomen om een nieuwe visie op toerisme te ontwikkelen. Perspectief 2030, samengesteld met hulp van ruim 120 betrokkenen, onder wie experts, bewoners, bestuurders en ondernemers uit sectoren als toerisme, mobiliteit, onderwijs en cultuur, is een keerpunt.

Het belangrijkste doel van de nieuwe visie is de inzet van toerisme als middel om bij te dragen aan maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld leefbaarheid op het platteland, banen in krimpgebied of het vitaal houden van binnensteden en winkelgebieden.

Er zijn immers drukbezochte toeristische plekken met in de buurt een binnenstad met leegstand. Dat lijkt een gemiste kans! Hoe gaan we die aan elkaar verbinden en zorgen dat het potentieel aan bezoekers ook de juiste weg vindt en juist kan bijdragen aan een vitale binnenstad?

De groei van binnen- en buitenlandse bezoekers kan bijdragen aan een vitale binnenstad, maar dan zullen de toeristische sector en de retailsector meer samen moeten werken. Wij willen graag deze kans benutten. Dit is in het belang van zowel de winkeliers die meer aanloop krijgen, als bewoners die profiteren van een vitale binnenstad. Ook bezoekers profiteren mee van het brede winkelaanbod.

In dit stuk geven we graag cijfers, bronnen, tips en methodes over de ontwikkeling van toerisme en de bezoekerseconomie die de retail sector kan gebruiken en wellicht nadere samenwerking tussen de twee sectoren ten goede komt.

Cijfers en rapporten

Van alle bezoekers aan Nederland is 80% afkomstig uit Europa. Bijna 70% van de Europese bezoekers komt uit de buurlanden en het Verenigd Koninkrijk. De grootste herkomstmarkt is Duitsland met 6,1 miljoen bezoekers in 2019. België en het Verenigd Koninkrijk waren goed voor respectievelijk 2,5 en 2,4 miljoen bezoekers. Wilt u meer gedetailleerd inzicht in de kenmerken van toerisme en recreatie in Nederland? Graag bieden wij een totaal overzicht van de kerncijfers toerisme en recreatie 2019.

In 2019 bracht de Raad voor de Leefomgeving het advies rapport Waardevol Toerisme uit. Dit is in lijn met Perspectief 2030, waarin onder andere concrete sturingsmogelijkheden uiteen worden gezet met als belangrijk doel behoud van balans tussen levendigheid en leefbaarheid.

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat de toeristische bestedingen in Nederland 87,5 miljard euro bedroegen in 2018 . Het aantal banen in de toeristische sector nam met 27 duizend toe tot 791 duizend. Het economisch belang van het toerisme blijft stijgen. Het aandeel van toerisme in de Nederlandse economie is in 2018 met 0,1 procentpunt gegroeid naar 4,4 procent.

Retail en toerisme; twee handen op 1 buik

Met de verschuiving van praktische functies van de binnenstad naar een invulling meer gericht op het verbeteren van de beleving, vitaliteit, verbinden én verkopen, biedt het toenemend aantal nationale en internationale bezoekers een kans om de binnenstad te ontwikkelen op een manier die het DNA van de plek versterkt.

Klik hier voor cijfers over de toeristische impact voor retail.

De toeristische- en recreatieve bezoekers maken in veel steden al een belangrijk deel uit van de gebruikersmix en dit aandeel zal – in lijn met de algemene toename van bezoek – de komende jaren verder doorgroeien. Zij consumeren niet alleen, maar leveren ook een bijdrage aan het voorzieningenniveau, de leefbaarheid en sfeer in de stad.

Een toeristisch, recreatief bezoek omvat in de meeste gevallen een combinatie van winkelen, museumbezoek en horecagebruik en is een samengesteld product. In de beleving van de bezoeker doen sectorgrenzen er niet toe; de totaalbeleving is het resultaat van de overall ervaring, opgebouwd uit de inzet van een veelheid van partijen, organisaties en disciplines.

NBTC streeft er naar iedere Nederlander te laten profiteren van toerisme en als toeristisch bezoek het winkelaanbod versterkt, dan blijven deze aantrekkelijke winkels ook beschikbaar voor bewoners.

Uiteraard is niet elke stad en elke bezoeker hetzelfde. Om duidelijk te krijgen hoe de binnenstad te ontwikkelen, is het belangrijk om te weten welke bezoekers er nu al komen en welke toekomstige bezoekers je het liefst wilt ontvangen. NBTC hanteert hierbij doelgroep profielen rondom persona’s.

Ontwikkelmethodiek

Om steden, streken en regio's op de juiste manier te kunnen faciliteren heeft NBTC een aanpak ontwikkeld die niet alleen toepasbaar is op de bestemming Nederland als geheel, maar ook voor regionale steden en regio’s.

Deze aanpak kan echter ook worden toegepast op de ontwikkeling van je binnenstad; wat is je ambitie en uitdaging, welke (cijfermatige) onderbouwing heb je hiervoor, welke positionering kies je, voor welke doelgroep, hoe sluit je aanbod hierop aan, wat zou je kunnen ontwikkelen en tenslotte: hoe vermarkt je dit alles?  

NBTC werkt hierbij nauw samen met externe partijen die het gedachtegoed van Perspectief 2030 onderschrijven, en bij de doorvertaling naar de (binnen)stad spelen de regionale destinatie marketing organisaties (DMO) een sleutelrol. 

Klik hier om de stappen in deze aanpak te bekijken.

Retailagenda

De retailagenda biedt concrete aanknopingspunten voor initiatieven en samenwerking tussen twee verbonden sectoren. NBTC is betrokken bij de retailagenda met als doel deze verbindingen te leggen en doet dit vanuit de vier werkterreinen: Intell & Insights, Strategy & Branding, Destination Development en Marketing.

Op 9 maart- en daarna gaat NBTC graag de dialoog aan op het Retailagenda Voorjaarscongres 2020 in de Prodentfabriek in Amersfoort.

Contactpersoon: Thijs de Groot, Programma Manager NBTC

Bekijk meer over dit onderwerp